เกี่ยวกับเรา

ลักษณะที่ตั้งของโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตาบลโคกศรี อาเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ พื้นที่วางเปล่าของเขตเทศบาลตาบลโคกศรี
ทิศใต้ ติดโรงเรียนลาปาววิทยาคม
เทศตะวันออก พื้นที่ว่างของเทศบาลตาบลโคกศรี
ทิศตะวันตก ชลประทานลาปาว
สภาพพื้นที่ เป็นพื้นที่ว่างมีป่าธรรมชาติปกคลุม ประชากรส่วนในประกอบอาชีพเกษตรกรรม
คณะผู้บริหาร
๑. นายมีเกียรติ นาสมตรึก ผู้อานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์
รองผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 4 คน ประกอบด้วย

  1. นางสุภัคร ภูจริต รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
  2. นายวุฒิพงษ์ วิลาจันทร์ รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ
  3. นายสถิตย์ เอกโชติ รองผู้อานวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารบุคคลและกลุ่มบริหารงาน
    กิจการนักเรียน
  4. นางสาวอัจฉราภรณ์ เศษวิ รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป